Es poden vendre o comprar habitatges sense cèdula d’habitabilitat vigent?

Segons l’article 10 del Decret 141/2012, només és possible quan per algun dels següents supòsits les persones adquirents d’un habitatge usat o preexistent poden exonerar de manera expressa a les transmitents de l’obligació de lliurar la cèdula d’habitabilitat.

1.- Exoneració per realització d’obres de rehabilitació:

Cèdula per a comprar o vendre pisQuan l’habitatge necessita d’obres de rehabilitació que li permetin el compliment de les condicions d’habitabilitat.

En aquests casos s’ha de lliurar un informe (Informe per a la transmissió d’habitatge usat), emès per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador), que acrediti que l’habitatge pot obtenir la cèdula d’habitabilitat, quant al compliment de les condicions d’habitabilitat, després de l’execució de determinades obres de rehabilitació. I s’ha de fer constar per nota marginal en el Registre de la Propietat, que l’habitatge transmès resta subjecte a l’execució d’aquestes obres de rehabilitació. Aquesta nota marginal quedarà cancel·lada amb la presentació de la cèdula d’habitabilitat un cop finalitzades les obres.

2.- Exoneració per adquisició per enderroc:

Quan s’adquireix l’habitatge per al seu enderroc. En aquests casos els registradors han de fer constar, en nota marginal a la inscripció, que l’habitatge transmès resta subjecte a l’execució de l’enderroc. Aquesta nota marginal es cancel·la amb la presentació de certificació municipal acreditativa de l’enderrocament realitzat amb un informe emès per una persona tècnica competent que confirmi l’enderrocament.

3.- Exoneració per destí diferent al d’habitatge:

Quan el destí de l’immoble o entitat objecte de transmissió no sigui el de l’ús com a habitatge, si el transmitent i l’adquirent ho reconeixen de forma expressa.

4.- Exoneració per causes excepcionals:

Quan per causes excepcionals i degudament motivades les persones transmitents i adquirents acordin davant fedatari públic el lliurament de la cèdula d’habitabilitat en un moment posterior a la data en què es produeixi l’acte de transmissió de l’habitatge, sempre que presentin al fedatari la sol·licitud de cèdula d’habitabilitat registrada, amb el certificat d’habitabilitat emès per una persona tècnica competent, que acrediti que l’habitatge reuneix les condicions necessàries per obtenir la cèdula d’habitabilitat de segona ocupació.

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,