Superfície mínima d’un habitatge per obtenir la cèdula d’habitabilitat

La superfície útil mínima que han de tenir els habitatges usats o preexistents per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat és de 20m².

Certificat Habitabilitat GironaExcepcionalment, s’admeten habitatges amb una superfície útil mínima d’entre 15m² i 20m² que hagin estat construïdes amb llicència d’obres sol·licitada abans de l’1 de febrer de 1984 i que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent obtinguda abans de l’entrada en vigor del Decret 141 / 2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. (Aquesta cèdula caducarà en el moment en què es produeixi, per qualsevol títol, la transmissió de la propietat o de la possessió d’aquests habitatges, i no podran tornar a obtenir cèdula d’habitabilitat.)

Els habitatges de nova construcció i els habitatges resultants de la divisió d’un habitatge usat o preexistent han de tenir una superfície útil interior no inferior a 40 m².

Poden els locals i els estudis obtenir cèdula d’habitabilitat?

Els locals, estudis, etc. no poden disposar de cèdula d’habitabilitat, ja que no tenen la consideració d’habitatge.

Aquests immobles només poden arribar a obtenir la cèdula d’habitabilitat mitjançant un canvi d’ús a habitatge quan la normativa urbanística vigent ho permet. En aquests casos, per sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat cal aportar fotocòpia de la llicència municipal d’obres (llicència de canvi d’ús), fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament, original del certificat final d’obra i en cas de modificació d’estructura i / o façana, original del certificat de compliment del programa de control de qualitat.

Es pot obtenir la cèdula o el Certificat d’Habitabilitat sense visita d’un tècnic a l’habitatge?

No, no és possible. Ja que per poder sol·licitar la cèdula d’habitabilitat s’ha d’aportar un certificat d’habitabilitat emès per un arquitecte o un arquitecte tècnic i aquest, per poder emetre, abans ha d’inspeccionar l’habitatge per comprovar que aquesta compleix les condicions d’habitabilitat exigides.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,