Requisits per obtenir la cèdula d’habitabilitat

Per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat o preexistent un immoble ha de disposar de la consideració administrativa d’habitatge (ha d’estar considerat legalment com a habitatge pel corresponent ajuntament) i complir les condicions d’habitabilitat per als habitatges usats o preexistents del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

cédula habitabilidad GironaQUÈ NORMATIVA ESPECÍFICA ÉS D’APLICACIÓ PER A COMPLIR AMB LES CONDICIONS D’HABITABILITAT D’UN HABITATGE?

En el Decret 141/2012, es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat que han de complir tots els habitatges en el territori de Catalunya, diferenciant les casuístiques que es descriuen a continuació.

– Els habitatges construïts abans del 11 de agost de 1984, poden obtenir la cèdula o renovar si s’acredita que es compleixen les condicions d’habitabilitat de l’annex 2 del Decret 141/2012. En cas de no existir cèdula d’habitabilitat prèvia, també s’haurà d’acreditar documentalment l’antiguitat de l’habitatge.

– Quant als habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l’11 d’agost de 1984, s’hauran de mantenir les condicions d’habitabilitat que eren d’aplicació en la data de finalització d’obra o d’atorgament de la cèdula de 1a Ocupació. En el següent quadre s’indiquen els decrets que s’han de complir en aquest cas:

Data de finalització de les obres Decret Aplicable
desde 01/02/1984 fins 17/04/1996 Decrets 346/1983 i 571/1983
desde 18/04/1996 fins 23/09/1996 Decret 274/1995
desde 24/09/1996 fins 16/02/1999 Decret 314/1996
desde 17/02/1999 fins 29/12/2003 Decret 28/1999
desde 30/12/2003 fins 8/10/2009 Decret 259/2003
desde 9/10/2009 fins 02/11/2012 Decret 55/2009
desde 03/11/2012 Decret 141/2012

– Els habitatges d’obra nova (o de primera ocupació) han de complir les condicions d’habitabilitat de l’annex 1 del Decret 141/2012.

– Els habitatges dotacionals públics hauran de complir les condicions d’habitabilitat de l’annex 3 del Decret 141/2012.

– Els habitatges resultants d’intervencions de rehabilitació o gran rehabilitació en edifici existent hauran de complir les condicions d’habitabilitat de l’annex 4 del Decret 141/2012.

, , , , , , , , , , , , , ,