Quant es triga a obtenir la cèdula d’habitabilitat?

El termini màxim que té la Generalitat per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula d’habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

Certificado HabitabilidadA aquest termini com a mínim cal afegir-hi el temps necessari per obtenir el Certificat d’Habitabilitat, document imprescindible per presentar la sol·licitud de la cèdula d’un habitatge usat o preexistent, i el temps que es pugui trigar a presentar la sol·licitud.

El nostre compromís, en el cas d’encarregar de la tramitació de la cèdula, és el d’haver inspeccionat l’habitatge i efectuat la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya en menys de 48 hores. I en el cas d’encarregar només el certificat d’habitabilitat, el nostre compromís és el de tenir-lo emès en menys 24 hores, un cop inspeccionada l’habitatge.

Per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat o preexistent un immoble ha de disposar de la consideració administrativa d’habitatge (ha d’estar considerat legalment com a habitatge pel corresponent ajuntament) i complir les condicions d’habitabilitat per als habitatges usats o preexistents del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Es pot obtenir un duplicat de la cèdula d’habitabilitat?

Mentre una cèdula d’habitabilitat és vigent es pot sol·licitar un duplicat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La documentació a aportar, segons el cas, és:

  1. Propietari de l’habitatge: escriptura de compravenda i DNI.
  2. Llogater: contracte d’arrendament vigent, tres últims rebuts pagats i DNI.
  3. Representant del propietari: escriptures de compravenda, DNI del representant i del propietari i autorització del propietari.

, , , , , , , , , , , , , , , ,