Caduquen les cèdules d’habitabilitat?

Com renovar una cèdula d’habitabilitat caducada?

Les cèdules d’habitabilitat tenen una vigència de 15 anys des del moment en què són atorgades.

Transcorregut aquest termini, per renovar s’han de tramitar de nou seguint els mateixos passos marcats a la pregunta nº 2, és a dir, sol·licitant-de nou mitjançant un nou Certificat d’Habitabilitat.

Com saber si un habitatge ja disposa de cèdula d’habitabilitat vigent o caducada?

Certificats d'habitabilitat GironaPer saber si un habitatge ja disposa de Cèdula d’habitabilitat i, en el cas de disposar-ne, saber si està vigent o caducada, deu posar-se en contacte amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i efectuar la consulta.

Què és el llindar d’ocupació (llindar d’ocupació)?

El llindar d’ocupació (llindar d’ocupació) que ve indicat en les cèdules d’habitabilitat és el nombre màxim de persones pel que hauria d’estar ocupada un habitatge en funció del nombre d’habitacions i la superfície d’aquestes amb aplicació dels següents paràmetres:

  • una persona per habitació ≥ 5 m²
  • dues persones per habitació ≥ 8 m²
  • tres persones per habitació ≥ 12 m²
  • dues persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai d’ús comú (E, M, EM o EMC).

Aquest estàndard determina el llindar màxim d’ocupació d’un habitatge i el seu incompliment té els efectes que es deriven de la Llei del dret a l’habitatge. S’exceptuen les unitats de convivència vinculades per llaços de parentiu, si l’excés d’ocupació no comporta incompliments manifestos de les condicions exigibles de salubritat i higiene ni genera problemes greus de convivència amb l’entorn.

A l’efecte del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat, s’entén que existeix parentiu entre els cònjuges, les persones unides per relació de consanguinitat i afinitat fins al quart grau o per adopció, i les que compleixin les condicions previstes en la regulació de la convivència estable en parella.

Quan en les noves altes d’empadronament es detecti que pot produir-se un excés d’ocupació sobre el llindar màxim establert en aquest Decret, les corporacions locals podran sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya les dades relatives a la cèdula d’habitabilitat dels habitatges que presumptament es troben sobreocupats. L’Agència facilitarà la consulta per mitjans telemàtics, a fi que l’Administració local pugui iniciar, si escau, expedient sancionador d’acord amb el que estableix la Llei per al dret a l’habitatge.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,