Per què cal un Certificat d’Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document necessari per a la compra-venda, lloguer o cessió d’ús d’habitatges, així com per donar d’alta els subministraments d’electricitat, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis.

cédula habitabilidad documentoSegons el “Decret 141/2012” de la Generalitat de Catalunya, la cèdula és obligatòria per a tots els habitatges i caduca als 15 anys. Dit Decret regula les condicions mínimes que ha de complir un habitatge per poder ser habitable (superfícies, ventilació, disposició de les dependències, ocupació, etc.).

Per la seva banda, el certificat d’habitabilitat és el document que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) certifica que un habitatge compleix els requisits mínims d’habitabilitat i solidesa fixats per la normativa vigent i es requereix per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge usat o preexistent.

Per obtenir o renovar la seva cèdula d’habitabilitat, contacti amb nosaltres. En menys de 48 hores haurem inspeccionat l’habitatge i efectuat la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya. I en aproximadament 30 dies (aquest termini és aliè a nosaltres) tindrà el seu cèdula emesa.

trámite cédula habitabilidadSi ho prefereix pot optar per gestionar personalment la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat. En aquest cas contacti amb nosaltres i prèvia inspecció de l’habitatge emetrem en menys de 24 hores el certificat d’habitabilitat que precisarà per a això.

Per sol·licitar la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge usat o preexistent és imprescindible presentar un Certificat d’Habitabilitat emès per un tècnic competent (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) i visat pel col·legi corresponent.

En el cas dels habitatges construïts amb posterioritat a l’agost 11, 1984 que disposin de cèdula d’habitabilitat d’obra nova (o de primera ocupació) caducada, no serà necessària l’aportació de més documentació que el Certificat d’Habitabilitat.

En el cas dels habitatges construïts abans del 11 d’agost de 1984, disposin o no de cèdula prèvia caduca, se’ns ha d’aportar també alguna de les documentacions admeses per l’administració com acreditatives de l’antiguitat de l’ús habitatge. Aquesta documentació pot ser una escriptura, nota simple, certificació registral, certificat municipal, etc., on quedi justificada l’antiguitat com a ús d’habitatge.

, , , , , , , , , , , , ,