La cèdula d’habitabilitat d’un habitatge

És necessari que un immoble estigui registrat com a vivenda per poder obtenir la cèdula d’habitabilitat?

Sí, ho és. Per obtenir la cèdula d’habitabilitat d’un habitatge usat o preexistent cal que l’immoble estigui registrat com a vivenda, així com disposar de la consideració administrativa d’habitatge, és a dir, ha d’estar considerat legalment com a habitatge pel corresponent ajuntament.

certificat habitabilitat GironaEls immobles que no compleixen alguna d’aquestes dues condicions, només poden arribar a obtenir la cèdula d’habitabilitat mitjançant un canvi d’ús a habitatge quan la normativa urbanística vigent ho permet. En aquests casos, per sol·licitar la Cèdula d’Habitabilitat cal aportar fotocòpia de la llicència municipal d’obres (llicència de canvi d’ús), fotocòpia de la llicència de primera ocupació o sol·licitud d’aquesta registrada per l’ajuntament, original del certificat final d’obra i en cas de modificació d’estructura i/o façana, original del certificat de compliment del programa de control de qualitat.

És obligatori que els habitatges disposin de cèdula d’habitabilitat?

Segons article 9 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, tots els habitatges han de disposar de cèdula d’habitabilitat, de conformitat amb l’esmentat decret.

Els habitatges de nova construcció i els que pateixin modificacions en la superfície o s’alterin les seves condicions d’habitabilitat han de disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.

En els altres supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la cèdula als adquirents, de conformitat amb el que preveu l’article 26.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, cal que els habitatges disposin de cèdula en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions.

En el cas d’habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 10, 15 o 25 anys des de la seva expedició, en funció del decret sota el qual va ser concedida. Un cop transcorregut aquest període des de l’expedició de la qualificació definitiva, les segones i successives transmissions requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

, , , , , , , , , , , , , , , ,