És obligatòria la cèdula d’habitabilitat per vendre?

Com saber l’estat en què es troba la concessió de la cèdula d’habitabilitat un cop sol·licitada fins que és atorgada?

Un cop realitzada la sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat, es pot consultar l’estat en què es troba la tramitació a l’Agència de l’Habitage de Catalunya o a l’Oficina Local d’Habitatge en la qual s’hagi sol·licitat la cèdula.

En el cas que ens confiï la gestió de sol·licitar la cèdula, nosaltres ens encarregarem de realitzar el seguiment i les pertinents consultes de l’estat en què es trobi la seva concessió.

És obligatòria la cèdula d’habitabilitat per a donar d’alta els subministraments d’electricitat, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis?

Cédulas habitabilidad GironaSí, és obligatòria. Ja que segons l’article 11 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis han d’exigir la cèdula d’habitabilitat vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar els serveis, i han d’incorporar una còpia al seu expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment d’altres normes sectorials aplicables.

En el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, s’ha d’adjuntar una còpia de la qualificació definitiva.

És obligatòria la cèdula d’habitabilitat per vendre o llogar un habitatge?

Sí, és obligatòria tant per vendre com per llogar. Ja que segons l’article 26.2 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, així com l’article 9 del Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, cal que els habitatges disposin de cèdula en el moment en què es produeixi la seva transmissió entre vius, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions.

En el cas d’habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació definitiva substitueix la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació durant un període de 10, 15 o 25 anys des de la seva expedició, en funció del decret sota el qual va ser concedida. Un cop transcorregut aquest període des de l’expedició de la qualificació definitiva, les segones i successives transmissions requeriran l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,